Curriculum

Elementary Curriculum (K-5)

Art

Kindergarten | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5

Arts Attack

Kindergarten | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5

Math

Curriculumn

Kindergarten | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5

Math Big Ideas

Kindergarten | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5

Math GLCE'S at a Glance

Grade 1 

Math Parent Guide

Grade 2Grade 4 | Grade 5

Media

Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5

Music

Kindergarten | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5

Report Cards

Kindergarten | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5

Science

Kindergarten | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5

Social Studies

Kindergarten Unit 1Unit 2 | Unit 3 & 4
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 
Grade 4 Unit 1 | Unit 2 | Unit 3
Grade 5 Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 | Year Long

History

Grade 1 | Grade 2 | Grade 3Grade 3 continued 

Geography

Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 

Citizenship/Government

Grade 1 

Economics

Kindergarten | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5

Technology

Kindergarten | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5

Middle School Curriculum

Art

6th Grade | 7th Grade | 8th Grade

English Language Arts

6th Grade | 7th Grade | 8th Grade

Media Curriculum

6th Grade | 7th Grade | 8th Grade

Science GLCES

6th Grade | 7th Grade | 8th Grade

Drama

7th and 8th Grade